Házirend

 

H Á Z I R E N D

 

 

A BÖLCSŐDE CÍME: 2072 ZSÁMBÉK, DIÓFA U. 2.

 TELEFONSZÁMA: 06-20-501-25-04

 

A BÖLCSŐDE NYITVATARTÁSI IDEJE:                 6.00 – 17.00 óráig

 

A bölcsődébe érkezéssel és távozással kapcsolatos szabályok

 

 

ÉTKEZÉSI DIŐPONTOK:      REGGELI        8.00 – 8.30 óráig

                                               TÍZÓRAI:        10.00 órakor

                                               EBÉD:             11.30 – 12.00 óráig

                                               UZSONNA:     15.00 – 15.30 óráig

 

 1. Kérjük a kedves szülőket, hogy az étkezések nyugalmát ne zavarják. Gyermekükkel, ill. gyermekükért étkezések előtt vagy után jöjjenek.
 2. A Bölcsődéből a gyermekeket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy viheti el. 18 éven aluli gyermek a feladattal nem bízhatóm meg.
 3. A Bölcsődéből a gyermek 17 óráig vihető el.
 4. A Bölcsőde átadójában minden gyermeknek van szekrénye, ahol a ruhák tárolhatók. Kérjük, hogy itt csak a legszükségesebb holmikat tárolják, mert a Bölcsődében hagyott tárgyakért felelősséget vállalni nem tudunk.
 5. A Bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség érdekében lázas (37,5 Co és ennél magasabb hőmérsékletű) antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek nem látogathatja az intézményt. A családban előforduló fertőző betegségről a Bölcsődét értesíteni kell.
 6. Ha a gyermek napközben betegszik meg, a gondozónőnek kötelessége értesíteni a szülőt. Ehhez szükség van a pontos címre és telefonszámra. Kérjük, hogy a családi füzetbe írják be ezt.
 7. Ha a szülő betegség vagy más ok miatt nem hozza gyermekét, kérjük, hogy a távolmaradás okát jelentse a gondozónőnek.
 8. A gyermek gyógyszer vagy étel érzékenységéről a szülő adjon tájékoztatást, a kivizsgálás eredményét kérjük bemutatni.
 9. A családi füzetbe a gondozónő havi rendszerességgel tájékoztatást ad a gyermek fejlettségéről. Örömmel fogadjuk, ha a szülő is bejegyzéseivel gazdagítja ismereteinket e gyermek egészségi állapotára, fejlődésére vagy otthoni eseményekre vonatkozóan.
 10. Az intézményi térítési díjak a házirend mellékletében találhatók. 2015. szeptember 01-től ingyenes étkezésben részesülnek az alábbiak:
  1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők,
  2. tartósan beteg vagy fogyatékos,
  3. családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  4. családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
  5. nevelésben vételét rendelte el a gyámhatóság,
  6. családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.
 11. Befizetésre minden hónap 12-én kerül sor. Pontos időpontjáról az átadóban elhelyezett faliújságon tájékoztatjuk önöket. Amennyiben fizetési gondjaik vannak, keressék meg a Bölcsőde vezetőjét. Egyéb, a gyermekek ellátásával kapcsolatos észrevételüket is szívesen fogadjuk.
 12. Az Önkormányzat által jóváhagyott időben, nyáron 4 hétre a Bölcsőde bezár. A gyermek elhelyezéséről a szülőnek kell gondoskodni.

13. Gyermeki jogok

6. § (1) *  A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéshez.

(2) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez.

(2a) *  A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek joga van ahhoz, hogy fokozott segítséget kapjon a fejlődését hátráltató körülmények leküzdéséhez és esélyeinek növeléséhez.

(3) A fogyatékos, tartósan beteg gyermeknek joga van a fejlődését és személyisége kibontakozását segítő különleges ellátáshoz.

(4) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön.

(5) *  A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással - fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal -, az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelemhez. A gyermek nem vethető alá kínzásnak, testi fenyítésnek és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetésnek, illetve bánásmódnak.

7. § (1) A gyermek szüleitől vagy más hozzátartozóitól csak saját érdekében, törvényben meghatározott esetekben és módon választható el. A gyermeket kizárólag anyagi okból fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani.

(2) *  A gyermeknek joga van - örökbefogadó családban vagy más, családot pótló ellátás formájában - a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodást helyettesítő védelemhez. A gyermek átmeneti gondozását és otthont nyújtó ellátását elsősorban befogadó szülőnél kell biztosítani. A tizenkét év alatti gyermek befogadó szülőnél történő elhelyezésétől kizárólag akkor lehet eltekinteni, ha

 • a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek befogadó szülőnél történő elhelyezése nem áll a gyermek érdekében, vagy arra állapota miatt nincs lehetőség,
 • a testvéreket nem lehet együttesen a befogadó szülőnél elhelyezni vagy más okból szükséges az intézményes elhelyezés biztosítása, vagy
 • a gyermekek átmeneti gondozása esetén az intézményes elhelyezést a szülő, más törvényes képviselő kéri és az nem ellentétes a gyermek érdekével.

(3) A gyermek helyettesítő védelme során tiszteletben kell tartani lelkiismereti és vallásszabadságát, továbbá figyelemmel kell lenni nemzetiségi, etnikai és kulturális hovatartozására.

(4) *  Ha törvény másként nem rendelkezik, a gyermeknek a szülő felügyeleti joga megszűnése esetén is joga van származása, vér szerinti családja megismeréséhez és - a vér szerinti család beleegyezése mellett - a kapcsolattartáshoz.

(5) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével kapcsolatot tartson abban az esetben is, ha a szülők különböző államokban élnek.

10. §.(2) A gyermek védelmét ellátó szervezetek (a továbbiakban: intézmény) házirendje - e törvényben meghatározott keretek között - a gyermek korához, egészségi állapotához, fejlettségi szintjéhez igazodva állapítja meg a gyermekek jogai gyakorlásának és kötelességei teljesítésének szabályait.

14. A gyermeki jogok védelme

11. § *  (1) A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, törvényes képviseletének biztosításával, ügyeinek intézésével foglalkozik.

(2) A gyermek alkotmányos jogainak védelmét az állampolgári jogok országgyűlési biztosa (a továbbiakban: biztos) a maga sajátos eszközeivel segíti, és ennek során

 1. a biztos feladata, hogy a gyermek alkotmányos jogait érintő – tudomására jutott – visszaéléseket kivizsgálja, és orvoslásuk értelmében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen,
 2. a biztos az a.) pontban megnevezett intézkedéseiről évente beszámol az országgyűlésnek.

  15. Szülői jogok és kötelességek

12. § (1) A gyermek szülője jogosult és köteles arra, hogy gyermekét családban gondozza, nevelje és a gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételeket - különösen a lakhatást, étkezést, ruházattal való ellátást -, valamint az oktatásához és az egészségügyi ellátásához való hozzájutást biztosítsa.

(2) A gyermek szülője jogosult arra, hogy a gyermeke nevelkedését segítő ellátásokról tájékoztatást, neveléséhez segítséget kapjon.

(3) A gyermek szülője - ha törvény másként nem rendelkezik - jogosult és köteles gyermekét annak személyi és vagyoni ügyeiben képviselni.

(4) A gyermek szülője köteles

a) gyermekével együttműködni, és emberi méltóságát a 6. § (5) bekezdése szerint tiszteletben tartani,

b) gyermekét az őt érintő kérdésekről tájékoztatni, véleményét figyelembe venni,

c) gyermekének jogai gyakorlásához iránymutatást, tanácsot és segítséget adni,

d) gyermeke jogainak érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni,

e) a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és szervekkel, továbbá a hatóságokkal együttműködni.

      16. Panasz esetén forduljanak szóban, vagy írásban az intézmény vezetőjéhez.

17. A panaszjog gyakorlásával megkereshető személyek neve és elérhetősége minden az átadókban, jól látható módon kifüggesztésre kerül a szülők tájékoztatása érdekében.

  

 

A HÁZIREND BETARTÁSÁT MEGKÖSZÖNJÜK, REMÉLJÜK, HOGY EGYÜTTMŰKÖDÉSÜNKET SEGÍTI.

 

Zsámbék, 2019. május 01.

 

                                                                                                                      Zinkné Kovács Mónika